پژوهش های مابعدالطبیعی- فرم تعهدنامه و تعارض منافع
فرم تعهدنامه و تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/13 | 
لازم است هنگام ارسال مقاله دو فرم تعارض منابع و تعهدنامه که در یک فایل word قرار دارند، توسط نویسندگان تکمیل و به همراه فایل مقاله ارسال شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های مابعدالطبیعی:
http://mi.khu.ac.ir/find-1.135.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب