پژوهش های مابعدالطبیعی- داوران شماره 1 و 2
داوران شماره ۱ و ۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/13 | 
عباس شیخ شعاعی استادیار دانشگاه خوارزمی
شاکر لوایی استادیار دانشگاه خوارزمی
محمدجواد رضایی دانشیار دانشگاه خوارزمی
بهرام علیزاده استادیار دانشگاه خوارزمی
قدرت‌الله قربانی دانشیار دانشگاه خوارزمی
مهدی غیاثوند استادیار دانشگاه خوارزمی
مهدی عباس‌زاده دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های مابعدالطبیعی:
http://mi.khu.ac.ir/find-1.134.42.fa.html
برگشت به اصل مطلب