پژوهش های مابعدالطبیعی- داوران شماره 5 و 6
داوران شماره ۵ و ۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/13 | 
شاکر لوایی استادیار دانشگاه خوارزمی
محمدجواد رضایی دانشیار دانشگاه خوارزمی
بهرام علیزاده استادیار دانشگاه خوارزمی
قدرت‌الله قربانی دانشیار دانشگاه خوارزمی
مهدی غیاثوند استادیار دانشگاه خوارزمی
مهدی عباس‌زاده دانشیار دانشیار دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رسول رسولی پور دانشیار دانشگاه خوارزمی
حسن مهرنیا استادیار دانشگاه تهران
فاطمه احمدی استادیار دانشگاه لرستان
محمد اکوان دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمد رعایت جهرمی دانشیار بین‌المللی امام خمینی (ره)
روح الله سوری استادیار دانشگاه خوارزمی
جلال پیکانی دانشیار دانشگاه پیام‌نور
فرشته ابوالحسنی نیارکی استادیار مازندران
اعظم قاسمی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
غلامحسین خدری دانشیار دانشگاه پیام‌نور
نرگس نظرنژاد دانشیار دانشگاه الزهراء
مهدی نجفی افرا استاد دانشگاه آزاد تهران مرکزی
علیرضا فرجی دانشیار دانشگاه پیام‌نور تهران
محمد اصغری استاد دانشگاه تبریز
اکبر قربانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد اردستان
عباس شیخ شعاعی استادیار دانشگاه خوارزمی
عباس یزدانی استاد دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های مابعدالطبیعی:
http://mi.khu.ac.ir/find-1.130.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب