پژوهش های مابعدالطبیعی- حق نشر
حق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/8 | 

اختیار- غیرتجاری
CC BY-NC
۱. این دوفصلنامه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution ۴.۰ International License منتشر می‌شود 
که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.
۲. نویسندگان حق نشر بدون قید و شرط مقاله و دسترسی کامل دیگران به مقالات خود را به نشریه پژوهش‌های مابعدالطبیعی دانشگاه خوارزمی واگذار می‌کنند و حق نشر مقاله را در جای دیگر از خود سلب می‌کنند. نشریه اجازه اشتراک محتوا را با ذکر منبع به همگان داده است.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های مابعدالطبیعی:
http://mi.khu.ac.ir/find-1.118.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب